Huurvoorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan : Scooterverhuurde Klomp

Onder het gehuurde wordt verstaan : Scooter(s) met alle toebehoren

Onder de huurder wordt verstaan : Hoofdhuurder (ook namens medehuurders)

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig nederlands (bromfiets) rijbewijs en een minimum leeftijd hebben van 16 jaar.

Artikel 3. Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel veldwegen worden direct in rekening gebracht.

Artikel 4.
Kort voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5.
Het is ten strengste verboden om;

  1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg
  2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden
  3. Op onverharde wegen te rijden.
  4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
  5. Dicht op elkaar te rijden

Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 250,- De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal, aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8.
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of goederen. 

Artikel 9.
Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.

Artikel 11.
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter per afgerond uur. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag !

Artikel 12.
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 13.
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14.
Vervoer naar of het ophalen van scooter's bij hotel of locatie naar wens, kan eerst na reservering door ons efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van € 75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur.

Artikel 15.
Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 16.
De scooter wordt volgetankt aan u meegegeven. U hoeft de scooter na afloop niet afgetankt terug te brengen.

Artikel 17
. De bij voorkeur contant te betalen borgsom bedraagt
€ 100,- per scooter. Deze borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien de scooter onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de betaalde waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
Beperking van het eigen risico tot maximaal € 250,- per schade per gehuurde scooter, is slechts mogelijk tegen betaling vóórafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van € 25,00 per scooter. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.

Artikel 18
: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 19
: Om de veiligheid te garanderen, dient een groep vanaf 15 scooters altijd begeleid te worden door een gids/begeleider van Scooterverhuurdeklomp. Er wordt een meerprijs van € 150.00,- per gids aangerekend. Op deze manier kunnen de scooterrijders op een veilige en ontspannen manier de gids volgen en hun volle aandacht bij het rijden houden. Naast het veiligheidsaspect heeft de gids ook een informatieve functie: er kan tijdens de route enige uitleg over de streek en de bezienswaardigheden gegeven worden indien gewenst.


Artikel 20: Het is mogelijk om tot uiterlijk vier weken vóór aanvang van de activiteit het aantal personen kosteloos te wijzigen. Daarna kunt u tot 2 weken vóór de activiteit nog een keer het aantal kosteloos wijzigen, echter met een maximum van 10 procent. Na deze tijd worden de gereserveerde scooters aan u gefactureerd of indien van toepassing gecrediteerd.


Artikel 21: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 22: De huurder dient de scooter te parkeren en af te sluiten op een veilige en zichtbare plaats. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.